Puheterapeutti.fi
Jäsensivut







Puheterapeuttien edunvalvoja 

Suomen Puheterapeuttiliitto ry on puheterapeuttien sekä puheterapeutiksi opiskelevien valtakunnallinen ammattijärjestö, joka ajaa ammatillisia, koulutuksellisia ja palvelusuhteen ehtoihin liittyviä etuja.

Puheterapeutti on logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puhete-rapiapalveluista saa lisätietoa omasta terveyskeskuksesta.

Talterapeuternas intressebevakare

Finlands Talterapeutförbund rf är en riksomfattande fackorganisation för talterapeuter och talterapeutstuderande. Förbundet jobbar med förmåner som berör yrkes-, utbildnings- och tjänstevillkor. 

En talterapeut är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som till utbildning är filosofie magister från utbildningsprogrammet i logopedi och har blivit legitimerad av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. 

Talterapi är medicinsk rehabilitering, som hör till både primärhälsovården och specialsjukvården. Mera information om talterapiservice fås från hälsovårdscentralen.